فهرست بستن

محصولات برنجی

نام محصول: هاون نقلی (کادویی)
کد محصول:601
دسته: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:300

اندازه:

قیمت عمده: 4600 تومان
نام محصول: هاون کوچک
کد محصول:611
دسته: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:200

اندازه:

قیمت عمده:8800 تومان
نام محصول: هاون متوسط-گلدانی 40
کد محصول:621
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:120

اندازه:

قیمت عمده: 12300 تومان
نام محصول: هاون متوسط-جامی
کد محصول:622
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:120

اندازه:

قیمت عمده: 13900تومان
نام محصول: هاون متوسط-متوسط
کد محصول:623
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:100

اندازه:

قیمت عمده: 14200تومان
نام محصول: هاون متوسط-متوسط 50
کد محصول:624
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:100

اندازه:

قیمت عمده: 14600 تومان
نام محصول: هاون متوسط-جامی 50
کد محصول:625
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:100

اندازه:

قیمت عمده: 15900تومان
نام محصول: هاون متوسط-سنتی
کد محصول:626
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:60

اندازه:

قیمت عمده: 22800تومان
نام محصول: هاون بزرگ-گلدانی
کد محصول:631
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:50

اندازه:

قیمت عمده: 33000 تومان
نام محصول: هاون بزرگ-سنتی 75
کد محصول:632
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:30

اندازه:

قیمت عمده: 40000 تومان
نام محصول: هاون بزرگ-سنتی 85
کد محصول:633
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:20

اندازه:

قیمت عمده: 67000 تومان
نام محصول: هاون بزرگ-سنتی 110
کد محصول:634
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:12

اندازه:

قیمت عمده: 140000تومان
نام محصول: هاون بزرگ-سنتی 130
کد محصول:635
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:6

اندازه:

قیمت عمده: 185000تومان
نام محصول: هاون بزرگ-جامی 67
کد محصول:636
دسته: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:30

اندازه:

قیمت عمده: 35500 تومان
نام محصول: هاون بزرگ-جامی 85
کد محصول:637
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:20

اندازه:

قیمت عمده: 67400 تومان
نام محصول: هاون بزرگ-جامی 100
کد محصول:638
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:10

اندازه:

قیمت عمده: 110000 تومان
نام محصول: هاون بزرگ-جامی 115
کد محصول:639
دسنه: محصولات برنجی

تعداد در کارتن:8

اندازه:

قیمت عمده: 148000 تومان