فهرست بستن

محصولات فلزی

نام محصول: استوانه قطر 5 ارتفاع 2 
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: یک گرم
قیمت: 1700 تومان
نام محصول:استوانه قطر 7 ارتفاع 2 
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: نیم مثقال
قیمت: 2800 تومان
نام محصول:استوانه قطر 9 ارتفاع 2 
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت:یک مثقال
قیمت: 3200 تومان
نام محصول: استوانه قطر 12 ارتفاع 2
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 10 گرم نگین/20 گرم سرگل
قیمت: 5000 تومان
نام محصول: استوانه قطر 12 ارتفاع 3
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 15 گرم نگین/30 تا 40 گرم سرگل
قیمت: 6000 تومان
نام محصول: استوانه قطر 12 ارتفاع 5
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت:25 گرم نگین/50 گرم سرگل
قیمت: 7000 تومان
نام محصول: استوانه قطر 12 ارتفاع 10
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت:40 تا 50 گرم نگین/100 گرم سرگل
قیمت: 8000 تومان
نام محصول: استوانه قطر 17 ارتفاع 2
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 35 تا 40 گرم نگین/100 گرم سرگل
قیمت: 9500 تومان
نام محصول: استوانه قطر 17 ارتفاع 3
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 40 تا 45 گرم نگین/100 تا 125 گرم سرگل
قیمت: 98000 تومان
نام محصول: استوانه قطر 17 ارتفاع 8
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 100 گرم نگین/200 گرم سرگل
قیمت: 12300 تومان
نام محصول: استوانه قطر 17 ارتفاع 10
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 100 تا 120 گرم نگین/250 گرم سرگل
قیمت: 13300 تومان
نام محصول: استوانه قطر 17 ارتفاع 15
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 200 گرم نگین/400 گرم سرگل
قیمت: 14400 تومان
نام محصول: استوانه قطر 23 ارتفاع 2
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 60گرم نگین/150 گرم سرگل
قیمت: 13800 تومان
نام محصول: استوانه قطر 23 ارتفاع 3
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 100 گرم نگین/200 گرم سرگل
قیمت: 14400 تومان
نام محصول: استوانه قطر 23 ارتفاع 5
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 150 گرم نگین/300 گرم سرگل
قیمت: 15000 تومان
نام محصول: استوانه قطر 23 ارتفاع 10
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 300 گرم نگین/600 گرم سرگل
قیمت: 18000 تومان
نام محصول: استوانه قطر 23 ارتفاع 15
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 500 گرم نگین/1000 گرم سرگل
قیمت: 20000 تومان
نام محصول: خاتم مسلطیل 10 در 14 ارتفاع 4
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: 25 گرم نگین/50 گرم سرگل
قیمت:   تومان
نام محصول: خاتم مسلطیل 10 در 17 ارتفاع 3
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت: گرم نگین/  گرم سرگل
قیمت:   تومان
نام محصول: خاتم مسلطیل 13 در 18 ارتفاع 5
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت:    گرم نگین/     گرم سرگل
قیمت:   تومان
نام محصول: خاتم مسلطیل 19 در 14 ارتفاع 3
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت:   گرم نگین/   گرم سرگل
قیمت:   تومان
نام محصول: خاتم مسلطیل 19 در 14 ارتفاع 5
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت:   گرم نگین/   گرم سرگل
قیمت:   تومان
نام محصول: خاتم مسلطیل 19 در 14 ارتفاع 15
کد محصول:
دسنه: محصولات فلزی
ظرفیت:   گرم نگین/   گرم سرگل
قیمت:   تومان