فهرست بستن

محصولات مخمل و ترمه و چرم

نام محصول: جعبه مخمل آذین بزرگ
کد محصول:401
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 11000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه ترمه آذین بزرگ
کد محصول:402
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 12000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه مخمل خاتم یک مثقال
کد محصول:403
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 11000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه ترمه خاتم یک مثقال
کد محصول:404
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 12000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه مخمل برای دو خاتم یک مثقال
کد محصول:405
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:10 * 15
قیمت عمده: 24800 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه مخمل برای  خاتم یک مثقال و هاون گلدانی
کد محصول:405
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:10 * 15
قیمت عمده: 32400 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه مخمل برای دو خاتم یک مثقال و هاون کادوئی
کد محصول:405
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:10 * 15
قیمت عمده: 30000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه مخمل دو خاتم یک مثقال و هاون و قوری 
کد محصول:401
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 80000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه ترمه دو خاتم یک مثقال و هاون و قوری 
کد محصول:401
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 85000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه ترمه و چرم یک خاتم یک مثقال 
کد محصول:401
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 80000 تومان

کمینه درخواستی: 50

نام محصول: جعبه ترمه و چرم دو خاتم یک مثقال و هاون 
کد محصول:401
دسته: محصولات مخمل، ترمه و چرم
اندازه:
قیمت عمده: 85000 تومان

کمینه درخواستی: 50